Paper Art & Design
< English below >

Zwevende Waarnemingen | uitnodiging 17 oktober

In de tiende editie van onze expositiereeks tonen we het H.E.R.B.S. paper project en nieuwe collages van Danièle Knirim. We vieren hiermee het onderzoek en de kunsten! Je bent tussen 13 en 16 uur van harte welkom op de openingsdag zaterdag 17 oktober.
Zwevende-waarnemingen-strook-Web
H.E.R.B.S. Paper, een project door FANT, Studio Nienke Hoogvliet en Loes Schepens
Na een lang onderzoek ontdekte Studio Nienke Hoogvliet dat kruiden gebruikt als textielverf een positief effect op onze gezondheid kunnen hebben. Maar het verfproces produceert afval – de resten van de kruiden. Om het hele proces circulair te maken is er een samenwerking ontstaan tussen het conceptmerk FANT, ontwerper Nienke Hoogvliet en kunstenaar Loes Schepens. Samen onderzochten ze hoe de kruiden uit hun eigen tuin, rozemarijn en salie, konden worden gebruikt om sjaals te verven, papier te maken en papier te kleuren. Er ontstond een breed kleurenpalet van geel en groen tot roze voor textiel, nieuwe structuren in papier en bijzondere manieren om zoveel mogelijk resten van de processen te verwerken in nieuwe objecten. We tonen het papieronderzoek, geverfde wollen sjaals en collages van papier en textiel.
HERBS_results04-foto©Charlotte-Visser
Foto's H.E.R.B.S.: het maakproces is vastgelegd door Charlotte Visser en zijn te zien in de expositie.
Collages Danièle Knirim
Bij de nieuwe werken van Danièle Knirim staan de hoogtepunten en dieptepunten in het leven centraal. De collages gaan over het springen richting de hemel en het nare gevoel van een vrije val naar een donkere plek. Vanuit ieders eigen emotionele perspectief is het herkenbaar wanneer de bodem is bereikt, om daarna weer te gaan verlangen naar de hoogte. In de grotere werken zijn het personen die springen en vallen, weergegeven vanuit verschillende standpunten. In de kleinere werken vallen de figuren in abstracte vormen die de hoogtes en de dieptes vertalen. De collages zijn gemaakt met papier uit oude boeken, Danièle verzamelt ze op boekenmarkten, antiquairs en kringloopwinkels.
DK-Uiterste-toppen-©Danièle-Knirim
Tijdens de openingsdag hanteren we een maximaal 8 tegelijk personen in de galerie. Aangezien we een grote ruimte hebben, kunnen we genoeg afstand houden. Wees welkom tussen 13 en 16 uur. Noteer 17 oktober in je agenda, we verheugen ons op je komst!

De tentoonstelling is van 17 oktober 2020 t/m 5 januari 2021
Openingstijden donderdag en vrijdag van 12 -17 uur
Eerste zaterdag van de maand van 12 -17 uur en op afspraak
Gabi-Rets-etalage-600px

Nu nog te zien Vonk van Geluk

Seciaal voor de galerie heeft Gabi Rets (NL) twee nieuwe series gemaakt, houders en toeschouwers, waarin naast het spel met materiaal en structuur ook kleur een rol krijgt toebedeeld.
In het werkproces van Ilse Pierard (B) verkent ze een breed scala aan alledaags verpakkingsmateriaal, transparant papier, zijdepapier, metaalfolie of cellofaan. Expositie te zien tot en met zaterdag 3 oktober.
CELLS9916-3x22x28-600px

Vlasveld geoogst

In de maanden juli en augustus hebben de linen stewards het vlas handmatig uit de grond getrokken, met wortel en al. Een flinke aantal vrijwilligers hebben daarbij geholpen. Het is dan 'op sprei' gelegd op het veld, om daar in wisselende weersomstandigheden te verweren, ook wel het roten genoemd. Tussentijds is het vlas gekeerd. Nèt voordat het natte seizen begon is het veld in één dag gebundeld, tot schoven gebonden en weggebracht naar de droogzolder. Over een niet al te lange tijd gaan we het vlas verder bewerken: braken, hekelen, zwingelen, meer in de volgende nieuwsbrief daarover.
Vlas-strook-bundelen
Foto's vlas: midden Karin Wijnen, rechts Sjaak Hullekes
English

Floating Observations | Invitation 17th October

In the tenth edition of our exhibition series we show the H.E.R.B.S. paper project and Collages by Danièle Knirim. We are celebrating research and the arts! You are very welcome between 13 and 16 hours on the opening day Saturday 17th October.
Zwevende-waarnemingen-strook-Web
H.E.R.B.S. Paper, a project by FANT, Studio Nienke Hoogvliet and Loes Schepens
After a long research, Studio Nienke Hoogvliet discovered that herbs used as textile dye can have a positive effect on our health. But the dyeing process produces waste - the residue of the herbs. To make the entire process circular, a collaboration was formed between the concept brand FANT, designer Nienke Hoogvliet and artist Loes Schepens. Together they explored how the herbs from their own garden, rosemary and sage, could be used to dye scarves, make paper and color paper. They created a wide color palette from yellow and green to pink for textiles, new structures in paper and special ways of incorporating as many residues from the processes as possible into new objects. We show the paper research, dyed woolen scarves and collages of paper and textile.
HERBS_results04-foto©Charlotte-Visser
Photo's H.E.R.B.S.: the creation process is documented by Charlotte Visser and can be seen in the exhibition.
Collages Danièle Knirim
The new works of Danièle Knirim focus on the highs and lows in life. The collages are about jumping towards the sky and the nasty feeling of a free fall to a dark place. From everyone's own emotional perspective it is recognizable when the bottom has been reached, only to start longing for the heights again. In the larger works it is persons jumping and falling, represented from different points of view. In the smaller works the figures fall into abstract forms which translate the heights and the depths. The collages are made with paper from old books, Danièle collects them at book markets, antique dealers and thrift stores.
DK-Uiterste-toppen-©Danièle-Knirim
At the openingsdag and the Covid-19 measures we have a maximum of 8 people in the gallery. Since we have a large space, we can keep enough distance. Be very welcome between 13 and 16 hours. Save the date of 17 October, we look forward to seeing you!

The exhibition is from 18 July until 3 October 2020
Open Thursday and Friday 12 -17 uur
First Saturday of the month 12 -17 uur and by appointment
Gabi-Rets-etalage-600px

Currently A Spark of Joy

Especially for the gallery Gabi Rets (NL) has made two new series for the gallery space, holders and beholders, in which color plays a role in addition to material and structure.
In her working process Ilse Pierard (B) explores a wide range of everyday handicraft paper and wrapping material: transparent paper, silk paper as well as craft paper, metal foil or cellophane sheet.

CELLS9916-3x22x28-600px

Flax field harvested

In the months July and August the linen stewards pulled the flax out of the ground manually, with roots and all. A large number of volunteers helped with that. The flax was then laid on a bedspread on the field, in order to defend it in changing weather conditions, also called retting. In the meantime the flax has been turned. Just before the wet season started, the field was bundled in one day, tied into shovels and taken to the dry attic. In a not too long time we will continue working the flax, more about that in the next newsletter.
Vlas-strook-bundelen
Photo's flax: middle Karin Wijnen, right Sjaak Hullekes
MailPoet